tankesinnet.se © 2008

         

De tankar du tänker utgör alla en liten del i den totala helheten av din personlighet som du dagligen framskapar. Det som du väljer att tänka på idag och framöver bidrar till att omforma eller bibehålla din personlighet i framtiden. 

Varav tanken är full, talar munnen.

Om du börjar ge akt på de tankar som dagligen mal runt i ditt huvud. Kommer du snart till din förvåning att upptäcka att de tankar du har ibland tycks komma från ingenstans. Det är dina omedvetna tankar som bara poppar upp. Om vi inte aktivt och medvetet väljer vad vi vill tänka på, verkar det som tankar kommer och fyller upp vårt huvud "av sig självt". Som ogräs i grönsakslandet finns de plötsligt bara där. Det betyder att om vi inte medvetet väljer vad vi vill tänka på fylls huvudet ändå av tankar. Tankesinnet är som jorden den välkomnar det som kommer vare sig det är sått med vinden på ett omedvetet sätt eller om det är medvetet och genomtänkt sått.

Det som vi mestadels tänker på är det vi ofta brukar tala om. Samma gäller för det omvända.  Det som vi mestadels talar om är sådant som vi ofta tänker på. Det som redan finns i huvudet ger oss associationer, som ger oss tankar som liknar de tankar vi redan tänkt och som vi är vana vid. Dessa leder i sin tur till andra besläktade eller närliggande tankar. På så vis föder våra tankar hela tiden nya liknande tankar. Dessa associationer får vår tankemassa att föröka sig på ett organiskt sätt så att vi själva både föder och göder mer av det som vi redan tänker på.

 

 

Man is what he thinks all day long.

Ralph Waldo Emerson

4. Tankefrön gror i ditt innersta 

Ditt undermedvetna är som trädgårdens jord. I vilken dina tankar så småningom landar. Det du en gång tänkt på gror i ditt undermedvetna på samma sätt som de frön du sår i grönsakslandet. Den "växt" som gror formas av dina egna tankar. Om dina tankar är arga växer "arga" plantor i ditt inre. Om du tänker kärleksfulla tankar växer "kärleksfulla" plantor. Alla dessa "växter" bär sin egen speciella frukt, som slutligen också bär frön, som sedan också hamnar där och i ett längre perspektiv gror till nya plantor.

Ett tankefrö 

En tanke är som ett frö. Ett frö som växer till en form, en idé, en teori, en dröm, en längtan eller en vilja. Hur medveten är du om de tankar du ständigt sår inom dig? Om vi sår tillräckligt många liknande tankefrön och ger dem vår tid, kraft, energi, intresse, uppmärksamhet och våra regelbundna omsorger kommer de att framkalla en manifestation i någon form. De gror inom oss och bildar slutligen någonting som kommer att förverkligas i vår egen verklighet. Det är så våra drömmar förverkligas.

För att vi överhuvudtaget skall kunna åstadkomma någonting behövs allra först en tanke. När en idé skapas och börjar det alltid med en enda tanke. Den miljö som tankar frodas allra bäst i är självklart den plats där tänkandet utförs. Det är ju också den miljö som tankar alstras,  gror, slår rot och utvecklas. Det kan tyckas vara  så självklart att det verkar onödigt att nämna att den bästa miljö att plantera en idé är just i tankens värld. Det är ju den plats där en idé kan växa och utvecklas som allra bäst. Detta är grunden för det egna medvetna tänkandet. Om vi medvetet dagligen sår tankar som vi vill skall växa och utvecklas till visioner eller målbilder så kommer det medvetna tänkandet uppta tankens hela värld. 

Varje lite tanke är som ett sandkorn i öknen. Ett litet enstaka korn är väl i sig inte så mycket men tillsammans kan de utgöra fantastiska former i enorma landskap. Om sandkornen inte skulle ha samlat sig alls så skulle det inte finnas någon öken. Men om det finns en öken så är det ett säkert tecken på att många sandkorn faktiskt har samlat sig på en och samma plats. På liknande sätt kan man se på vatten. Om vattendroppar samlas så är väl en liten droppe kanske ingenting, men många på samma ställe kan bilda en hel ocean. Det tar en lång tid att skapa en ocean av enstaka droppar men det går ju faktiskt inte att bortse ifrån att det är ju trots allt vad en oceanen består av.

När vi ger oss på att skapa någonting från en egen idé är det på liknande sätt som en öken eller en ocean. Vår vision kräver en enorm mängd helt  medvetet styrda tankar innan de kan manifesteras i en fysisk form. Men när det sedan är klart är det bara du själv som vet hur mycket av din tankekraft, tid till tänkande eller hur "många" tankar som krävdes innan just din dröm blev verklighet.

Vi skapar oss själva med det vi tänker på

Inga tankar vi tänker eller har tänkt eller kommer att tänka i framtiden är betydelselösa. Vi är redan idag det totala resultatet av alla tankar vi hitintills redan tänkt. Vad vi anser att vi står upp för och anser är viktigt eller heligt, frambringas av våra tankar och hur vi tänker. Vi skapar och omskapar ständig oss själva med hjälp av vad och hur vi tänker. Antingen skapar vi omedvetet eller också skapar vi medvetet. Det är så vi fungerar vare sig vi anser att vi gör det eller inte så framskapar vi oss själva, sekund för sekund, tanke för tanke. När vårt tankande är medvetet kan vi själva välja. Man kan se det som att vi skapar oss själva utifrån vårt eget inre, inifrån och ut. När vårt tänkande är omedvetet avstår vi från att själva välja. Det i sin tur skulle man kunna se som att yttre händelser, omständigheter och andra människor präglar oss utifrån och in.

Vanligvis tror vi inte att det har någon betydelse hur vi tänker. Få är de som fått med sig den insikten att varje tanke räknas. Det omedvetna tänkandet präglas av våra känslomässiga reaktioner. Som vi ofta upplever att vi inte kan kontrollera. Det medvetna tänkandet präglas av att vi själva väljer hur vi vill svara an på det som händer. Vi väljer att bestämma själva hur vi själva tar det. Vi väljer attta ett eget ansvar för hur vi reagerar. Det som avgör hur vi bygger vår karaktär som människa har att göra med hur vi väljer att medvetet svara an på det som händer oss i livet.

I det undermedvetna finns allt det som vi varit med om inklusive de känslor vi upplevde och de uppfattningar vi funderade oss fram till eller bestämde oss för att ha om det som hände. Allt detta bär vi ständigt omkring på även om det inte längre är tillgängligt för oss på en medveten nivå. Det har alltså inte försvunnit. Det finns kvar inom oss och utgör tillsammans de korn av tankestoff varmed vi bland annat byggt våra livs djupaste övertygelser. I detta "glömda trädgårdsland" växer det fortfarande starka plantor som fortsätter att påverka oss även om vi inte alltid förstår varifrån det som styr oss kommer ifrån.

Man kan säga att det gror och frodas i det undermedvetnas näringsrika jord. Varje tanke utgör delar av tankemönster, tankeformer, program eller tankesystem som likt frön i marken fått fäste och växer livskraftigt inom oss. Endast det äldre vet hur djupt barndomens minnen har rotat sig. Det som burits i ett helt liv är av ett mycket starkare virke än det som sas, tänktes eller gjordes igår eller förra veckan.

Det gamla vanemässiga sättet att tänka

Det är dina ina gamla tankemönster, program och idéer som finns i ditt undermedvetna som bokstavligen styr dina val, beslut som du dagligen gör. Det ligger bakom det du gör och säger samt färgar de nya uppfattningar och åsikter som du formar idag. Dina undermedvetna självbilder som du har av dig själv avgör vilka uppfattningar du har om dig själv. De formar också de beteenden som du har när du umgås med andra. Det formar de vibrationer som du sänder ut och andra tar upp, ofta helt omedvetet. När det händer att du tycker dig vilja göra en sak och du undermedvetet egentligen inte tror, inte riktigt vill eller upplever dig inte kunna klara av att göra det, så vinner alltid ditt undermedvetna - varje gång. Dina resultat blir alltid en spegling av dina undermedvetna, och därmed också dina omedvetna, grundläggande uppfattningar inte det du säger att du önskar. Dina gamla negativa tankar gror i ditt inre och sätter krokben för dina önskningar idag om de står i kontrast till din nuvarande önskan.

Den som verkligen arbetar på att försöka lära känna sig själv finner här något som till en början liknar en oändlig och en mycket märklig gåta. Allt vi tänker, allt vi säger, allt vi gör och allt vi är med om finns kvar djupt inom oss. Trots att vi uppfattar det som bortglömt för länge sen. Vi påverkas av allt vi hör och ser och uppfattar genom hela vårt liv. Våra samlade erfarenheter består av vad vi varit med om och hur vi uppfattat det vi upplevt eller hur vi inför oss själva värderat det som hänt. Det undermedvetna är sannerligen "det glömda landet" inom oss. Detta glömda land är inte lätt att finna och dess innehåll är inte heller lätt att återupptäcka. Men det går att försiktigt lyssna in och känna in glimtar av det bortträngda. När vi gör oss mottagliga genom att vi verkligen önskar att få veta kan vi öppna upp oss och villigt börja invänta. Om vi av hjärtat uppriktigt önskar det kan det undangömda börja att flyta upp ur de inre djupen. Det går faktiskt att be om att bara få veta i den takt och den mängd som du själv klarar av att ta emot. Det kan vara bra att veta eftersom det som är undanträngt ofta är sådant som är mörkt och tungt att bearbeta när det väl kommer fram.

I det undermedvetna finns mycket som är omedvetet

Det anses att vi bara använder 10-15 procent av vår hjärnkapacitet. Denna mindre andel har somliga ansett som vår medvetna del. Resten har tolkats som vårt undermedvetna. Det anses finnas forskning på hur många tankar vi tänker och någon menar att det rör sig och en ca 60.000 tankar på en dag. Somliga tänker väl mer och andra tänker kanske mindre, så brukar det ju vara, men siffran är ändå svindlande. Speciellt om man funderar över hur mycket det blir under ett helt liv. När vi sen gör tankeexperimentet att allt detta stannar kvar inom oss på ett omedvetet plan så blir det ju en oändligt massa tankar. Om alla dessa tankar är som frön inom oss så kan vi ju ana att det gror och växer en hel del omedvetet inom oss.

Det kan vara svårt för somliga att acceptera att det undermedvetna, eller det som finns däri, kan ha någon större inverkan på oss i livet. Det finns säkert de som tvivlar på att det finns något där av värde. Eftersom det är omedvetet för oss kan man kanske frestas till att dra den slutsatsen att det inte finns något där överhuvudtaget. Då är det naturligvis lätt att helt avfärda möjligheten att det undermedvetna skulle kunna påverka oss. Det kan möjligen upplevas som helt obegripligt att någonting som vi inte längre minns faktiskt kan styra vårt liv.

Många psykologer menar att det är just i det undermedvetna som svaret ligger på, kanske inte alla men, en hel del av våra psykiska problem. Däri menar man ligger lösningen och förklaringen till många av våra knirkar, fobier, nojjor, neuroser och andra små lustigheter som vi alla har lite av. Även om några kanske har mycket mer av den varan än andra.

Det undermedvetna skulle kanske kunna beskrivas som ett hav av medvetande som består av olika nivåer eller lager.  Ytligare nivåer är lite lättare att komma åt än djupare lager. Ju djupare vi (omedvetet) ansträngt oss att trycka ner något ju svårare är det sannolikt att åter medvetandegöra det. Det som skvalpar under ytan kan vi troligen mycket lättare få tag i. Hypnos är en av de tekniker som används för att hjälpa personer att arbeta med sitt undermedvetna.

Anledningen till att vi kanske upplever oss vilja gå på djupet inom oss är när vi upptäcker sidor hos oss själva som vi inte begriper oss på och som vi inte heller klarar av att få ordning på. Sidor som påverkar vårt liv på ett negativt sätt. Här är det som vi inte förstår detsamma som det vi inte vet varför vi har eller varför vi om och om igen beter oss på ett sätt som blir destruktivt för oss själva. I det fallet kan våra "glömda" minnen faktiskt vara värre än de tunga trauman som vi eventuellt kanske minns. Bortträngda minnen styr oss från de dunkla djupen av vårt undermedvetna på ett dolt sätt och hur vi än försöker på ett medvetet plan, så vinner det undermedvetna gång på gång. På så vis kan det som tillhör det omedvetna vara knepigare än de mörka och smärtsamma minnen som vi eventuellt har minnen av.

Det som vi minns kan vi aktivt bearbeta, även om det är tungt. Men det vi inte minns kan styra oss på ett sätt som skadar oss och gör livet svårt för oss. Vår liv blir svårare än det behöver vara om vi inte får ordning på varför vi gör som vi gör. Symtomen som visar att vi bär på någonting bortträngt kan vara att vi beter oss på ett märkligt sätt som vi själva inte har en egen vettig förklaring på. Det kan vara så att andra ser det vi själva inte ser. Många gånger är vi själva så vana vid våra märkliga egenheter att vi inte ens märker av att vi har dem. Eller också kanske vi anser att det är sån vi ÄR och tror kanske följaktligen att vi inte kan göra någonting åt det. Vi ÄR inte det vi tänkt förrut, lika lite som vi är det som vi tänker idag. Om vi kan ändra det vi tänker idag kommer vi att förändras och det sätt vi beter oss på kommer att förändras i framtiden. Det undermedvetna kan programmeras om men i vissa fall kan man behöva hjälp.

Av frukten känner man trädet.  

Matteus 12:23

Vems sanning är egentligen sann

De tankar som vi härbärgerar blir byggstenar som vi med tiden använder för att bygga upp våra inre landskap. Våra idéer, åsikter och uppfattningar bildar till slut våra djupaste övertygelser. Beroende på hur flexibla vi är i vårt tänkande har vi olika lätt att ändra, byta ut idéer och bygga om i våra inre landskap. Somliga har det som en fast princip att i stort sätt aldrig ändra sig. Andra i sin tur ändrar sig så ofta att det är svårt att veta vad de tycker från den ena dagen till den andra. Vi behöver ha en harmonisk balans mellan dessa båda ytterligheter.

Genom att medvetet fundera över var vi själva anser är viktigt omskulpterar vi våra värderingsgrunder och omformar med tiden våra egna övertygelser. Om vi gör noggranna inventeringar av vårt inre för att se efter vad vi verkligen uppfattar som viktigt, sant och heligt i våra liv. Då kan vi bättre säkerställa att vi grundar våra åsikter och uppfattningar i värderingar, normer och ideal som vi själva grundligen tänkt igenom. När vi själva vet vad vi är villiga att stå upp för och vad vi sätter högst i livet så bygger vi våra liv på egna uppfattningar istället för andras.

Människan styrs av sina inre övertygelser.

När vi gör våra belsut utgår vi från det vi själva uppfattar som sant. Dock bör vi förstå det faktum att en sanning så gott som alltid är relativ. Den är relativ i förhållande till någonting annat. Vilket betyder att den inte står ensam, den behöver sina förutsättningar för att fortsätta att uppfattas som sann. Det vi många gångar hävdar som sanningar skrivna i granit, är ofta endast en sanning under vissa speciella förutsättningar. Vi har många av oss sanningar som egentligen bara är våra "egna" sanningar men vi tror på dem så starkt att vi är så gott som övertygade att de är som "universella naturlagar". Det har kanske hänt att vi ivrigt har pådyvlat andra dessa "sanningar" med en sådan frenesi att vi inte ens stannat upp och funderat över hur "sanna" dessa sanningar egentligen var. Det  är självklart att man måste få ha sina egna övertygelser i fred, så länge de inte skadar. Men världen skulle må lite bättre om vi blev mer medvetna om att det vi själva håller för sant faktiskt inte alltid behöver vara sant för någon annan. Det kan vara klokt att fundera över att det som är sant för oss faktiskt ganska sällan är sant för någon annan. Men vi bygger våra egna världsbilder på dessa inre övertygelser. Vi har ofta hela kluster av dessa typer av sanningar som i sin tur många andra av våra sanningar vilar tungt på. Minns att en sanning som mycket bygger eller vilar på är en sanning vi mycket ogärna och mycket sent ändrar på.

Var och en som enträget söker sig inåt når själva en vacker dag fram till dessa upptäckter. Med stor envishet och bit för bit monterar vi långsamt ner det vi tidigare en gång omedvetet byggt upp för att på så sätt upptäcka hur det egentligen i grunden är konstruerat. För att sedan från grunden bygga upp alltsamma igen på ett mera medvetet och genomtänkt sätt. Vi behöver "tro på sanningen" men vi kan tillåta tron kan vara lite mer flexibel och öppen om vi väljer att se den så. Till skillnad mot om vi anser att den är absolut okränkbar och att det är den enda sanningen som finns. Den idén kan göra tänkandet och även sanningen i sig stel, rigid och ytterst omedgörlig. Vår tro blir då gärna blind inför eventuella framtida förändringar. Vi behöver vara öppna för att tillåta oss att våga ompröva våra uppfattningar, övertygelser och sanningar om det så hampar sig. Därför att det är det enda som är riktigt säkert i universum; att allt är i ständig förändring. Den som kan förändras är flexibel. Den som är flexibel knäcks inte och bryts inte sönder utan anpassar sig till de förändringar som förr eller senare alltid kommer.

Vikten av att tänka medvetet

Vad betyder allt detta? Om vi inte är medvetna om vilka tankar vi tänker blir alla effekter som tankens skapande förmåga framalstrar stora mysterier för oss. När vi framhärdar i ett omedvetet tänkande kan vi inte med vår fantasi frammana någon anledning till varför vårt liv ser ut som det gör och varför saker händer oss. Men om vi förstår eller åtminstone är villiga att börja fundera över vad vi vanligtvis tänker på och dagligen börjar iaktta oss själva lite då och då. När vi börjar se kopplingarna mellan det tänkta och det som händer i våra liv, då är vi på väg att lära oss något nytt. Den dagen vi upptäcker att tankarna vi vanemässigt tänker på, eller de tankar som dominerar vårt vardagliga tänkande har en stark skapande förmåga. Då kan stora livsomvälvande saker börja hända. Baklänges förstår vi då vikten av att tänka medvetet på det som vi verkligen vill skall hända istället för att fortsätta älta det som vi inte vill skall hända. Då förstår vi hur livet påverkas och har påverkats av vad vi tidigare tänkt och gjort. Även om vi inte längre kommer ihåg så mycket av det.

Som en förklaring kan sägas att det du tänker och gör från och med nu har en avgörande betydelse på resten av ditt liv framtid. Positiva tankar är mycket starkare än negativa tankar. Den vibrationsfrekvens som det positiva har är av en högre frekvens och vibrerar mycket snabbare. Det negativa tankarna är av en lägre frekvens och vibrerar långsammare. De ljusare, högre och snabbare frekvenserna lyfter de mörkare, lägre och långsammare. Men många av oss fastnar lätt i de negativa frekvenserna för att vi är mer vana vid dem. Vi känner oss mera hemma i dessa frekvenser. Tankarna ältas runt, upprepas om och om igen och minnet framkallar oftare och lättare det som är negativt. På så vis nöter vi envist gång på gång in det negativa. Det positiva i livet är vi mera ovana vid och vi tenderar att inte bli kvar i de positiva tankarna utan passerar ofta förbi dem ganska snabbt och flyktigt.

Låt det positiva i livet istället bli det som du ständigt söker, ge det all din tid och allt ditt intresse och all din uppmärksamhet. Håll envist fast i det så mycket du bara kan. Välj att tro på det ljusa, det vänliga, hoppfulla, glädjerika, kärleksfulla i livet. Det finns där som en mycket nära granne med det allt de andra. Vrid ditt mentala fokus mot det goda i livet och välja att se och uppmärksamma det som är positivt i varje situation. Svep med uppmärksamhetens lykta över det som händer och leta endast efter det som kan ge dig själv och andra glädje, om än bara lite  grand varje gång. Varje litet korn av glädje, varje liten stråle av positivt ljus, varje liten möjlighet att le, varenda gång du kan finna något som är bra, även om det är litet, samlar liknande tankar. Snart blir det fler och fler.

------------------

 

<< Till Startsidan