tankesinnet.se © 2008

 

 

Vi lär så länge vi lever, visst är det så. Men det kommer inte alltid helt av sig självt. Det är inte alltid vi är villiga att ta emot det som livet har att lära oss.

Förändringar kan vi inte stoppa de kommer vare sig vi vill det eller inte. Men om vi vill utvecklas och växa som människor och nå mänsklig mognad behöver vi först göra ett beslut - att vilja det.

När vi inte är villiga sluter vi oss, stänger igen dörrar och fönster. Rädslan låser ofta med dubbla slag, istället för att vi villigt öppnar upp, tar emot och modigt välkomnar livet med alla dess nyanser.

Mitt i den mörkaste vintern

lärde jag mig äntligen,

att inom mig

finns en oförgänglig sommar.

Albert Camus

 

2. Hur vi tolkar livet
         sid 2

Varför skulle det vara av någon större betydelse vad vi egentligen tror eller har för uppfattningar? Livet är väl vad det är? Helt oberoende av oss och vi tycker om det, eller?

"Vad är livet, herr Larsson?" Minns ni den gamla Hasse o Tage dialogen? När herr Larsson blev störd av Martin Ljung som inte kunde sova på nattåget. I brist på sysselsättning och något att tala om så drevs samtalet in på livet. Den klassiska frågan kom upp; "-Vad är livet?" Herr Larson fick ytterligare en följdfråga; "-Kan Ni säga mig vad livet är, herr Larsson?" Varvid svaret blev; "-Tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något." Sant nog eller hur?

Om vi talar om livet helt generellt så blir våra reflekteringar annorlunda till skillnad från om vi talar om vårt eget liv. När vi försöker få grepp om vårt eget liv så fastnar vi ofta i privata minnen, olika egna erfarenheter, smärtsamma händelser, kanske sorg, men förhoppningsvis också minnen av lyckliga stunder. Det vi minns rör ofta upp våra känslor. Kanske har vi svårt att förlika oss med somliga av våra minnen. Kanske finns det bitterljuva minnen vi önskar vi kunde glömma eller kanske ändå inte. Kanske finnns det ytterst glädjerika händelser som fyller oss med stor värme. Denna mosaik av händelser, omständigheter, skratt, hopp, tårar och besvikelser utgör det personliga livet för oss.

Vad tror du att livet är?

Vad tror du själv att livet är generellt sett? Vilka uppfattningar har du haft om livet som du har omvärderat i efterhand? Våra mest generella åsikter om hur livet kan vara, bli eller är påverkar hur vi tror att livet kan bli för oss själva.

Det kan inledningsvis vara svårt att förstå att vi är så inrättade att vi inte gärna tar till oss sådant som vi på en viss nivå anser är omöjligt. Omöjligt på ett sådant sätt att det inte passar in i vad vi anser eller tror är möjligt eller sannolikt. Mentalt tycks det sitta en spärr eller är det kanske en liten, liten vaktmästare som sitter där och säger; -Nähä, det här är en hägring, en inbillning, den är overklig och det där är osant! och sorterar bort det så att vi skall slippa ha med det att göra. Vi har ju så mycket annat att tänka på.

Detta mentala omedvetna sorterande hör ihop med vad vi själva i grunden anser om livet och tingen. Därför tycks det faktiskt vara så att om vi verkligen tycker att livets glas är halvfullt så är det mera sant för oss än att livets glas är halvtomt. Vilket också självklart gäller för dem som ser det tvärtom. Hur vi uppfattar tingen eller tycker och anser dem vara, påverkas av det filter vi använder i den "kikare" varmed vi fokuserar tingen. I detta filter formas också den uppmärksamhetsgrad vi har och det intresse vi lägger ner i själva betraktandet av livets innehåll. Efter-som dessa filter styrs av våra grund-uppfattningar, men också påverkar våra nya uppfattningar och åsikter om livet, bildar våra uppfattningar om livet kluster av begrepp som riktar in oss mot eller ger oss ett visst synsätt, en viss inställning eller attityd när det gäller hur vi förhåller oss till livet. 

För att förstå vår mentala inställning, synsätt och attityd behöver vi känna till våra egna uppfattningar som detta bottnar i eller formas av. Speciellt de uppfattningar som handlar om vad vi själva å ena sidan anser är sant och möjligt och å andra sidan tycker vara osant och omöjligt i livet. Det som vi anser om livets möjligheter i stort påverkar vår inställning till vad vi anser är möjligt för oss själva och tvärtom. Det som förefaller högst osannolikt eller omöjligt att tro på för oss själva enligt vårt sätt att se på livet, brukar om tillfälle faktiskt trots allt skulle yppa sig, på något märkligt sätt vanligen gå oss helt obemärkt förbi. Vi varken upptäcker eller ser det. Det är som om det aldrig någonsin hade existerat över-huvudtaget. Det tycks faktiskt vara så i vissa fall att det vi inte kan tro på, kan vi heller inte uppfatta eller se. På samma sätt som det tycks vara så att det vi tillräckligt starkt tror på kan vi faktiskt se även om andra inte gör det. Ni har säkert hört uttrycket att "vi ser det vi vill se". Men det här handlar inte om inbillning utan att vi luras av vår egen illusion om hur vi anser att det är.

Naturens sätt 

När vi lyser med uppmärk-samhetens strålkastare över livets smörgåsbord så behöver vi sortera. Mentalt klarar vi inte av att ta in absolut allt som våra sinnen registrerar. Vårt system skulle packa ihop och ta semester på obestämd tid. Vårt psyke är inte gjort för en sådan anstormning av sinnes-intryck. Så sorterandet i sig är bra och något vi skall vara mycket tacksamma för. Men  det är bra att vara medveten om att vi omedvetet sorterar bort likaväl som att vi omedvetet väljer in det vi någonstans anser att vi bör uppmärksamma. Vårt sorterande är till vissa delar helt unikt och personligt, precis som vi själva är unika och personliga. Om vi skall ha någon möjlighet att påverka "personalen på sorteringen" i hjärn-kontoret i någon grad, så krävs det att vi först blir medvetna om vad som faktiskt pågår.

Man skulle kunna se det som att det handlar  att tillgodogöra sig naturens eget sätt. Istället för att bara ha filter som är helt omedvetet skapade som sorterar på ett sätt som för oss är omedvetet. Så kan man alltså helt medvetet skapa sig några egna filter. Fördelen me det är att vi börjar få en större kontroll över vad som sorteras bort och vad som väljs in.  Det ger oss möjligheten att styra  vissa delar av sorteringen. Dessa filter påverkar oss via vårt undermedvetna. Detta gör att ett effektivt filter behöver skapas på ett sådant sätt att det slutligen landar i det undermedvetna.

Att stadigt hålla kursen 

Sättet vi styr vårt mentala fokus är vid närmare eftertanke inte så konstigt. Vi siktar in oss mot och fokuserar skarpt in det vi vill nå och lär oss att stadigt hålla kursen på målet. Instinkten säger oss att detta är logiskt. Varför är det då ibland ändå så svårt?

En av anledningarna till att vi kan bli förvirrade i livet är just att intrycken är så många. Även om en del går bort i den omedvetna första sorteringen (tack och lov för den) så är det ändå så mycket kvar att ta ställning till. Alla dessa ständiga beslut som skall göras. Ju mera intryck vi utsätts för, ju flera beslut försöker vi klara av. Vi gör allt detta hela dagarna och samtidigt har vi mål, som vi på en annan nivå fortsätter att styra emot. Ofta har vi som det heter många bollar i luften eller en massa delmål varje dag. Vårt fokus splittras och det tröttar ut oss. Vi behöver på en viss nivå hålla kvar tanken på de olika målen men ändå klara av att göra annat och senare återta tanken och kanske eventuellt justera kursen mot det vi föresatt oss att göra.

Livets alla delmål 

Somliga har lätt att göra detta andra tycker att det är mindre lätt. De som tycker att det är knepigt blir oftare distraherade och byter gärna målbilder lite då och då. Det finns ju så mycket man skulle vilja göra. Med stor entusiasm rusar vissa in i åter nya projekt och lämnar högar av ofull-bordade verk efter sig. Åter andra går som klockverk från ett mål till ett annat och finner det lätt att sätta upp nya mål allt eftersom de når sina mål en efter en. 

forts.

Vi är ju som sagt alla olika och i livet har vi ju många områden med många olika delmål. För en student kan varje ämne de läser vara ett delmål. För den som är ansvarig för maten hemma kan varje middag vara ett delmål. Det kan vara något vi sätter upp som ambition att bli bättre på eller något helt nytt vi vill lära oss.  Det kan vara något på det dagliga arbetet vi har eller något på fritiden eller i hemarbetet. 

"Liv är icke, det bygges" 

Så vad är livet? Livet är det vi gör det till. Rättare sagt vi skapar vårt eget liv och bestämmer oss också för hur vi vill se på det. Are Wearland, mannen som skrev böcker om hälsa menade att; "Liv är icke, det bygges." Förvisso talade han då mest om den kroppsliga hälsan. Men det gäller även denna aspekt. Vårt liv bygges varje ögonblick, varje timme, varje vecka, varje månad och år. Är du med och styr medvetet eller låter du det liksom bara bli som det blir? Livet vi lever skapas, omskapas och bygges ständigt. Denna skapelse-process kan ske helt omedvetet eller vara mera medveten. Vad väljer du?

När vi reflekterar över vårt eget liv och hur det har format sig så är det av stor betydelse hur vi ser på det. Det sätt vi ser på livet bygger på vad vi i grunden har för uppfattningar om livet i stort. Dessa uppfattningar styrs av vad vi själva tror att livet är. Dessa idéer som vi själva har format eller tagit till oss är något vi kan påverka. Eftersom vi faktiskt kan bestämma över våra egna tankar. Sitter vi fast i idén om att vi är oförmögna att förändra vårt liv och att det bara är som det är, så kan det var knepigt att ta till sig dessa tankar om förändring just nu. Men låt det sakta mogna, så kan det synas dig möjligt längre fram.

Världen förändras

Vårt liiv och hur det ter sig för oss handlar i allra högsta grad om vad vi anser om vårt eget liv och livet i stort. Det liv som vi har kan aldrig förändras om inte vi kan klara av att förändra våra egna tankar om livet. Om vi inte vet vad vi anser om livet i stort och vårt eget liv i synnerhet så är det ingen mening att börja förändra vårt liv innan vi vet det. När vi väl gjort en god inventering så kan vi börja att sakta och metodiskt går till verket. Genom att allra först börja arbetet med att förändra vår egen inre tankevärld. När vår syn på världen förändras genom att vi förändrar vårt sätt att se på den och tolka den, tycks det oss som om världen förändras. Men det som inlednings-vis har hänt är att du har förändrat dig själv.

Det gamla stretar emot

Somliga kan dock missupp-fatta detta koncept. Det kan tolkas som om ingenting alls egentligen har förändrats. Mer än att vi bara har blivit duktiga på att inbilla oss att det är annorlunda. Det skulle kunna bli så om vi avslutar vårt arbete innan det knappt har börjat, men det är inte avsikten. Avsikten är att du så i grunden skall förändras genom ett långsiktigt inre arbete att du inte behöver inbilla dig utan att du själv slutligen upplever att ditt liv faktiskt har förändrats för dig. Det handlar naturligtvis också om ytterligare och mer djupgående insikter på andra nivåer. Men det det kommer senare. Detta första steg att förändra sig inifrån och förstå varför detta att vilja förändra sig är nödvändigt kommer förstås allra först.

När vi slutligen slutligen förstått alla de olika delar som påverkar tänkandet och insett hur tänkandet också påverkar vårt liv, börjar vi inse hur själva livet som vi lever skapas.Samtidigt börjar vi förstår hur det också  omskapas. Dock är det så att när vi inledningsvis försöker att förändra alla gamla tankar vi har kan det nästan kännas som om vi försöker "hjärn-tvätta" oss själva. Det gamla stretar emot så mycket det bara orkar när vi kommer med alla nya idéer och tankar.

Den inre inre röst som 'inte vill' tro på allt detta kommer att protestera vilt i början. Det är så för de allra flesta. Men så länge vi själva är medvetna om vad det är vi vill åstadkomma och vad det är vi håller på med, behöver vi inte hetsa upp oss över det. Vi kan bara med ett visst jämnmod kon-statera att det gamla tanke-vanorna inte kommer att ge upp och försvinna helt utan protester eller envis kamp. Det är inte helt lätt att skapa nya tankevanor och inte heller särskilt lätt att integrera dem. Speciellt när de gamla van-orna fortsätter att arbeta i motsatt riktning mot de nya. Men det går, med envishet och beslut-sam ståndaktighet. Fast starten ibland kan kännas lite seg. Om alla de nya tankebanorna får all din uppmärksamhet så att de helt enkelt tränger ut och överröstar de gamla ljudspåren som kommer de slutligen att bli mindre envisa. Ge de gamla tankarna så lite uppmärksamhet, tid, kraft eller energi som möjligt. Det brukar svälta ut dem. Det gamla tystnar även om det kan som gubben i lådan poppa upp ibland. Minnet finns kvar så aktivera det inte i onödan i början. När det nya blir starkare och mer etablerat tål man bättre att minnas hur det var. Med en större distans påverkas man inte lika starkt av sina minnen, speciellt när man kan betrakta dem med nya ögon ur en ny synvinkel och en annan inställning.

Egot eller magkänslan

Den delen avn delen av oss som har svårt att tro på sådant som verkar för långt ifrån det vi tidigare uppfattat som sant protesterar och sprattlar emot. Det är samma del av oss som är hypnotiserad av illusionen. Den illusion som vi själva omedvetet skapat och betraktar som "allt det som är". Den delen av oss som är svårast att övertyga kan vi kalla egot. Egots hela värld är illusionen och däri ligger hela dess trygghet och livsuppfattning. När båten gungar och illusionen skakar då bävar egot. Egot gillar inte snabba förändringar. Ibland kan varje liten ynka förändring rent av uppfattas som hotfull. Varvid den bekämpas till varje pris.

Det finns ett sätt att hantera egots desperation. Somliga anser att det fungerar. Om vi sätter oss ner och försöker förstå egot utifrån dess utgångspunkt och synsätt. Egot vill oss i grunden väl. Det försvarar oss mot sådant som det själv inte förstår. Det finns de som kallar den här inre rösten för tvivlaren eller realisten och om vi anstränger oss att lyssna på den så finns det trots allt ett och annat att lära. Men det är bra att minnas att egot är den blinda illusionens försvarare. Så länge inte egot tar över allt bestämmande så kan det gott få ha egna synpunkter. Det viktiga är att vi förstår att det finns någonting större än egot som också behöver lyssnas på. Det är hjärtats röst, instinkten, känslan och intuitionen. Dessa har en bättre kontakt med den essens som vårt grundläggande väsen är kommen ur. När magkänslan säger en sak och egot en annan - så följ magkänslan.

 

Kan en pessimist omskolas?

När vi börjar förstå hur vår syn på livet påverkar det liv vi lever. Då brukar vi börja uppleva en frustration när det gäller de negativa tankarna. Förståelse hjälper oss, men också, en bra teknik och en stark beslutsamhet tillsammans med stor portion envishet.

Följ gärna med >>

__________________

Vad får du av din livsyn?

Den livssyn livsyn vi har eller inställning vi har till livet som sådant har en stark formande kraft på det sätt vi ser på livet. Det är inte så svårt att inse. Men har insikten nått dig hur mycket den påverkar hur ditt liv faktiskt blir? 

Följ gärna med >>

 

Är en optimist också alltid medveten?

Den som lider lider under ett negativt synsätt och blivit medveten om det kanske undrar om det bara handlar om att omvända sig till en fullblodsoptimist? Ett ljust sinnelag är viktigare än de flesta tror och förstår. Men att ha ett medvetet tänkande handlar inte bara om att välja ljusare tankar.

Följ gärna med >>

__________________

Skapar du dina egna omständigheter?

Vi kan förevigt förbli "i omständigheter" eller alltid tycka oss vara ett offer för omständigheter som omger oss. Men det är också möjligt att nå dithän att vi reser oss högt över våra omstän-digheter. Antingen börjar vi söka efter omständig-heter som vi är i bättre behov av eller så skapar vi helt enkelt våra egna omständigheter och söker efter vägar att nå dit.

Följ gärna med >>

__________________

 

<<  Föregående sida

<<  Introduktion, sid 1

<<  Startsidan

<< Våra känslor, sid 1