tankesinnet.se © 2008

         

 

I varje atom finns rörelse. Ur rörelse alstras energi som kan avläsas som vibrationer vilka i sin tur har olika specifika frekvenser. Energiernas frek-venser skiljer de olika energierna från varandra. Det kan ses som att de visar på olika avsikter eller intentioner. Eller uttryckt på ett annat sätt; energi är information eller medvetande med ett visst slags innehåll. Eller ett annat sätt att se på energier är som om de har eller innehåller olika riktning, längtan eller vilja.

Frågan är vem eller vad är det som vill? Vad riktar in energierna eller vad fyller dem med intention? När vi studerar naturen ser vi en tydlig vilja att leva och växa. Naturen vill utvecklas och den vill att livet skall överleva. Naturen vill expandera, föröka sig och förbättra sin överlevnad. Vi ingår som en del i naturen. Därför kan vi genom att studera naturen finna svar på frågor om oss själva.

 

 

 

 

Det vackraste vi kan uppleva är det oförklarliga.

Albert Einstein

1. Introduktion sid 3 


Jaget - vårt personliga signum

När mystiker talar om att vi bör göra oss av med jaget eller nå fram till en upplösning av jaget handlar det om ett sätt att uttrycka den nivå av upplysning där vi helt kan öppna upp oss för den totala medvetenheten utan att begränsas av jag-"mallen" eller den mönsterform som vår medvetenhet uttrycks igenom. Vi kan också välja att se mallen som ett filter där vi färgar den bakomliggande medvetenheten genom ett formande filter. Varje gång vi har behov av en egen utgångspunkt tar vi fram vårt filter och filtrerar medvetenheten så att den får vårt personliga signum och skapar ett personligt uttryck av den som vårt skapade filter visar eller menar att vi "är". Det är så vi visar upp oss inför världen och oss själva. Den delen av oss som förblindas av vad detta filter skapar kan vi kalla "egot". Egot vill gärna tro att det inte finns något bakom mallen eller filtret. Egot tror hellre att det enda som finns är detta personliga uttryck och att det är statiskt och oföränderligt. Detta kallar egot "mitt eget jag". Ett annat sätt att uttrycka detta är att tala om illusionen. Men det är en annan berättelse.

Vi kan också välja att se jaget som en mask. En teatermask bakom vilken vi ger energi eller kraft åt masken som vi uppfattar att vi har uppdrag att gestalta. Masken ger oss legitimitet att spela roller som vi anser är jagets eget uttryck. När vi plockar bort masken, avslöjas rollen för vad den är - en spelad illusion. Vi skulle kunna se det som att bakom rollen och masken är vi bara är ren medvetenhet och inget annat.

Tankar är hjärnvågor med olika frekvens 

Tillbaka till tänkandet. Vad är tankar? Tankar är energivågor av en viss vibrationsfrekvens. Vad betyder det? Det fungerar ungefär som en radioapparat. När vi tänker så ombildas lifvskraftens eller medvetandets energi och bildar genom våra tankar energivågor som rör sig och förflyttar sig. Denna energi har en viss frekvens. Dessa vågor påverkar vår kropp med sin speciella energi och fortsätter även sin påverkan utanför vårt huvud. Dessa hjärnvågor kan sedan fortsätta in i andra människor och andra varelser. De kan också ta sig in i och genom andra ting. Detta innebär att vi ständigt omges av, och vandrar i, våra egna och varandras tankar. Man skulle kunna se det som tankemoln eller tankeformationer som likt dimmor omger oss. Detta innebär att andras tankar kan snappas upp av dig och dina tankar kan snappas upp av andra. Att det kan hända är inte detsamma som att det alltid händer på en medveten nivå. Det sker för det mesta på en helt omedveten nivå. För att det skall ske medvetet måste vissa betingelser vara av en viss art för att det skall kunna uppfattas medvetet. Men rent teoretisk är det möjligt under vissa omständigheter. Men ofta upplever vi vibrationsfrekvenser helt omedvetet som vi tar för att vara våra alldeles egna tankar, trots att vi har snappat upp energivågor som redan existerade utanför oss själva.

Det kan ge en förklaring till varför man kan mena att tankar finns överallt. De finns i större mängd där man tänker mycket, precis som dofter finns som mest där det doftar mycket. Eller att vissa smaker som t ex jordgubbssmaken finns där jordgubbar finns och att viss typ av fågelsång finns där en viss fågel gärna befinner sig. Därför finns vissa typer av tankar i större mängd där en viss typ av tänkande sker. Till exempel, tankar om fotboll finns i massor där fotboll spelas och tankar om filosofiska ting där filosofer samlas. På gott och ont påverkas vi av vad andra människor tänker. Det kanske är lättare att se det faktum att vi  "smittas" av andras känslor. Ett annat sätt att se det är det faktum att det är lättare att vara, och också bli glad bland glada och lyckliga människor än det är att vara glad bland arga eller rädda människor, trots att vi kanske inte ens vet varför de är arga eller rädda.

Somliga människor tycker att det är besvärande att höra att många av deras tankar inte är deras egna. Egot brukar inte gilla denna typ av påstående. Egot ser hela tankesinnet som sitt eget okränkbara furstendöme och uppskattar inte att höra att andras tankar kan ha "fritt tillträde" till detta egna område. Egot frodas på en skarp indelning av det som det anser tillhöra "mig", såväl som det som egot anser vara "mitt" och "mina". Egot håller sig fast vid idén om separata ting; mitt är mitt och bara mitt. 

En sammanblandning  med andras tankeenergier sker lättast när vi inte tänker på ett medveten sätt utan tillåter att tankeprocessen mer eller mindre ständigt går på "autopiloten". Då är vi mest benägna att plocka upp och integrera andras tankar och de känslor som medföljer dessa. När vårt tänkande till största delen består av ett omedvetet tankeproducerande tenderar vi att lättare "smittas" av andras tankar och vidhängande känslor. När vi är medvetna om denna "risk eller möjlighet" kan vi lättare skaka av oss och undvika att hålla kvar detta i vårt tankesinne. Många som hör detta för första gången brukar starkt motsätta sig detta sätt att se på tänkandet. De upplever detta som svårt att acceptera och svårt att tro på. Du kan börja att fundera över hur tankarna går när du är på platser där det finns få människor och jämför det sedan när du är i en storstad, t ex en fredag eftermiddag när alla är på väg hem från jobbet. Vi synkar lätt in med det uppdrivna tempot och den rytm som pulserar omkring oss. Men bestäm dig en dag för att ta det lugn, extra mycket lugnt och ställ dig lite vid sidan om och betrakta dem som springer....

När vi för första gången hör saker som känns nytt och främmande stretar vi gärna emot en tid. Det är fullt naturligt. Vi behöver ta oss den tiden att verkligen få fundera och smälta. Ibland kan vissa saker ta flera år innan vi helt kan ta till oss dem. Så ge dig själv tålamod, låt det som känns främmande få ta sin tid. Gör dig gärna själv ett eget inre mentalt rum. Se det inför ditt inre öga. Utanför detta mentala rum, som bara existerar i ditt huvud, sätter du upp en skylt där det står; "Som om...". Dit kan du gå ibland och fortsätta vissa tanketrådar som verkar alltför märkliga. Möblera ditt mentala rum med en bekväm sittmöbel där du kan tänka vidare "som om" det var sant för dig. Eller är du en person som hellre rör dig och promenerar - skapa dig då en vacker rofylld plats att vandra runt på inför ditt eget inre. Fortsätt här att tänka på hur det skulle vara om detta märkliga nya var sant? Hur skulle då fortsättningen bli? Måla upp dina bilder och pröva dem mot alla dina uppfattningar och föreställningar. När du tänkt klart kan du gå ut ur ditt mentala rum, eller avlägsna dig från din vackra plats och tillbaka i verkligheten fortsätta att tycka precis vad du vill. Du kan t o m misstro alltsammans om du gärna vill. Men detta sätt att tänka tränar ditt sinne i att inte låsa sig utan ger dig en möjlighet att, åtminstone i något rum, eller på någon plats i tanken, förbli öppen, tillåtande och flexibel i ditt tänkande.

Medveten energi

Så tillbaka till det märkliga. Medvetenheten vill något precis som naturen vill något. När vi studerar naturen ser vi ett myller av mönster. Naturen vill både växa och leva men i naturen bryts också det som växer och lever ner, förmultnar och försvinner. Dessa naturens mönster har studerats av alla folk i alla tider. Dessa mönster ses ofta som cykler eller faser, som återkommer likt årstidernas säsonger eller som när dagen följer efter varje natt. Precis som döden och födelsen följer varandra. Något i kosmos håller planeter i omloppsbanor och även den energin vill något. Det finns en avsikt eller en intention med denna vilja. Därför är det inte så konstigt att din del av medvetenheten eller livskraften i dig vill något och pockar på med sin längtan. Hur vi hanterar denna vilja och längtan och hur vi kanaliserar vår vilja och vår längtan beror till stora delar på vår personlighet. Men faserna eller cyklerna i naturen hjälper oss att förstå naturens processer och mönster. Denna förståelse hjälper oss när vi reser inom oss själva och ingående studerar våra egna inre tankemönster och inre naturliga tankeprocesser.

Mot naturen argumenterar inte den vise, utan hon eller han studerar den och lär sig sedan att navigera efter dess förut-sättningar. Det är att leva i visdom. "En god seglare retar sig inte på vindar och vågor utan lär sig att segla." På samma sätt förhåller det sig med livet. Vi behöver dock först lära oss studera vår inre natur så att vi kan lära oss att navigera efter den inre naturens förutsättningar. Detta studium erbjuder oss livets skola dagligen, om vi är vakna och villiga att lära oss av livet självt.

 

<< Till Föregående sida

<< Till Startsidan

 

 

6. Tanken skapar illusionen

De bilder vi har i vårt inre är skapade av oss själva och vårt eget inre tänkande. Det sätt vi uppfattar det vi möter i världen grundas på uppfattningar som vi redan har om den. Vi ser vår värld och lever i en värld som vi har redan har bestämt oss för hur den är. Vi har inom oss en tämligen bestämd upp-fattning om hur vi skall tolka det vi ser och hör eller hur vi skall förhålla oss till det som vi möter. Detta är att leva i en illusion. När vi når den insikten och verkligen förstår att det är en illusion, kan vi nå till nästa nivå av förståelse.

Följ gärna med >>

 

 

7. Tankar fungerar som energi 

Energi försvinner inte. Den kan koncen-treras, expandera, omformas, absorberas eller reflekteras. Men energins grundessens finns alltid kvar i någon form. Energi kan ta sig in i en form och ut ur en form. Energin som vi omges av och har inom oss har alltid funnits. Den kommer alltid att finnas och kommer aldrig att försvinna. Energi är rörelse, utan rörelse ingen energi. Vi lever i ett kosmos av små, små rörelser eller vibrationsfrekvenser.

Det är energin som håller allt samman, inte bara materien som vi kan se, men också sådant som vi inte kan se med blotta ögat. Allt är energi, påstod Einstein. Tankar är också energi. När vi sätter oss in i den värld som finns på energinivå så upptäcker vi snart att den fungerar helt annorlunda än den fysiska materiella världen som vi dagligen lever i.

Följ gärna med >>

 

 

 

Intention är styrd medvetenhet

Om vi själva medvetet riktar eller styr en viss typ av tanke eller energi så gör vi det med en bakomliggande avsikt. Den kan vara medveten eller omedveten. Det är den bakomliggande avsikten eller intentionen som ger tanken eller tankarna riktning. När vi inte använder oss av ett medvetet tänkande och verkligen riktar våra tankar efter vår egen intention lever vi först och främst omedveten om de fördelar som ett medvetet tänkande ger. Men vi inser inte att vi omedvetet har intentioner som vi är helt eller delvist ovetande om.

Genom att ständigt reagera på varje omständighet i nuet, eller tro sig vila avsiktslöst i minnenas värld eller försjunka i planlösa önskedrömmar om framtiden kan blir vi som ett rö för vinden. Dit vinden blåser far också vi. Som en båt utan roder på havet dras vi kanske hit och dit av de strömmar vi varken ser eller förstår.

Följ gärna med >>